ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιγράφουν -μεταξύ άλλων- τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του e-shop www.christinakaloudi.com. Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα εννοείται η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΑΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “KALOUDI XRISTINA SINGLE MEMBER P.C.”, που εδρεύει στην Κέρκυρα, επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας – Πελεκα, ΤΚ 49100, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 160037433000, με Α.Φ.Μ. 801607633 της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα που σχετίζεται με την προαναφερθείσα εταιρεία, η οποία ενδέχεται να συσταθεί στο μέλλον.

Το www.christinakaloudi.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του Διαδικτύου. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Κέρκυρα, (Εθνική Οδός Κέρκυρας-Πελέκα). Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.christinakaloudi.com, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.christinakaloudi.com έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό  την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του www.christinakaloudi.com, μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.

Καθώς είναι σημαντικό οι πελάτες, οι οποίοι θα επισκέπτονται το e-shop www.christinakaloudi.com, να είναι πάντα ενημερωμένοι και διασφαλισμένοι, παρατίθενται οι παρακάτω όροι χρήσης προς ενημέρωση των επισκεπτών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η επιχείρηση θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.christinakaloudi.com έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης. Με την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στο www.christinakaloudi.com,  καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.christinakaloudi.com διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

O νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τoν νόμιμη εκπρόσωπο των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή τoυ από τα δικαιώματά του αυτά. Η νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την επιχείρηση. Για αυτό τον λόγο η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος είναι η διασφάλιση της ειλικρίνειας και της διαφάνειας όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com. Η επιχείρηση συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία των πελατών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Eταιρείας έχει ως αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, το λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής, την πώληση ειδών υγιεινής διατροφής ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού ως εμπορικοί αντιπρόσωποι στο e-shop της www.christinakaloudi.com. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η επιχείρηση, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας. Η παρούσα δήλωση ισχύει για κάθε αλληλεπίδραση σας με την επιχείρηση.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. 

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασης σας με την επιχείρηση. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύναται επίσης να τις συνδυάζει με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχει και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. 

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Η συλλογή αφορά μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 

Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Μεταξύ των σκοπών αυτών είναι και η αποτελεσματική λειτουργία του e-shop www.christinakaloudi.com παρέχοντας στους πελάτες της τις καλύτερες εμπειρίες με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο e-shop ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία μας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται δυνάμει διαφόρων νομικών λόγων και δικαιωμάτων ("νομικές βάσεις") όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντα της επιχείρησης, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. 

Επίσης, ενδέχεται να αποκτηθούν δεδομένα από τρίτους. Η Εταιρεία μας προστατεύει τα δεδομένα που λαμβάνει από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. 

Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, ορισμένες από τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στον ηλεκτρονικό τόπο www.christinakaloudi.com απαιτούν κάποια προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί και να σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παροχή ενός προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας σε εσάς, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ή την Υπηρεσία. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η συλλογή προσωπικών δεδομένων βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς, και δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η επιχείρηση δε θα δύναται να συνάψει και να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στο www.christinakaloudi.com.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή Web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.christinakaloudi.com χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύει και να σέβεται τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχει τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμά τις απάτες, να αναλύει τις επιδόσεις των προϊόντων τα οποία παρέχονται σε αυτό και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. To e-shop www.christinakaloudi.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως τη www.christinakaloudi.com , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Tα cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.christinakaloudi.com . Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου της επιχείρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.christinakaloudi.com αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως λχ την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Cookies και άλλες ανάλογες τεχνολογίες ανατρέχοντας στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στο www.christinakaloudi.com . 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.christinakaloudi.com  συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του www.christinakaloudi.com  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com .

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.christinakaloudi.com  δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.christinakaloudi.com είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

ΑΓΟΡΕΣ

Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Πλοηγηθείτε στο www.christinakaloudi.com, επιλέξτε τα εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε μέσα από την συλλογή του www.christinakaloudi.com. Προσθέστε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» (SHOPPING BAG) κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (BUTTON) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ (ΑDD TO BAG) το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας στο www.christinakaloudi.com. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε την παραγγελία σας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής (CHECK OUT) προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σας που ζητούνται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο (+30) 210 300 0430.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος ή την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να αποσταλούν κανονικά.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή και ολοκλήρωση της στο www.christinakaloudi.com  θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του www.christinakaloudi.com μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@inutrition.gr ή τηλεφωνικά στο (+30) 210 300 0430.

Αυτή είναι μια τυπική ειδοποίηση cookie την οποία μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε όπως θέλετε στον διαχειριστή. Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.

Όροι Χρήσης
Pre-loader